ปลัดพม.ลงพื้นที่ติดตามมอบนโยบายภารกิจขับเคลื่อนหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะผู้บริหารกระทรวงฯนาย ธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (เชียงใหม่) ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางโดยมี นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ลำปาง ให้การต้อนรับ และท่านปพม.ได้เป็นประธานการมอบเงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง จำนวน 16 หลัง รวมเป็นเงิน 580,000 บาท.

และได้มอบเงินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)จำนวน 1 ศูนย์ จำนวนเงิน 945,000 บาทพร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำปางโดยยึดการบูรณาการทำงานร่วมกันมีความเป็นหนึ่งเดียวคือพม.โดยยึดการแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบางตามภารกิจเป็นสำคัญและการบันทึกข้อมูลลงสมุดพกครัวเรือนเพื่อประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาเป้าหมายคือให้เห็นผลผลิต (output)ผลลัพธ์(outcome) และlmpact การทำงานต้องรู้ลึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองแต่ต้องไม่ละเลยและให้ความสำคัญในงานด้านอื่นๆของพม.ด้วย พร้อมร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานของทีมOne Home พม.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง.