จ.ลำปาง มอบวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่

 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมฯ.

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อตอบสนองนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ.

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนด้านอาชีพ จำนวน 27 ราย จากครัวเรือนตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อรายได้ ประจำปี 2562 ประเภทพัฒนาได้ จำนวน 72 ราย เพื่อเสนอชื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ.

โดยทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 21 ราย เพื่อรับมอบวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในครั้งนี้ และนำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพ ไปบริหารจัดการชีวิตให้เหมาะสมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป.