หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง สนับสนุนเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อฟลิกฟื้นแม่น้ำวังให้สะอาดสวยงาม

 

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมสนับสนุนเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเติมอากาศให้กับแม่น้ำวัง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม พร้อมทั้งเสนอชื่อแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้ดำเนินการพื้นที่ลุ่มน้ำวัง เหนือเขื่อนยาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร (สะพานเสตุวารีถึงฝายยางเฉลิมพระเกียรติ)

โดยมีแผนงานการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง 3 ระยะ ประกอบด้วย

1.ระยะเร่งด่วน เช่น การขุดลอกจอก แหน วัชพืชบก วัชพืชน้ำ หรือเศษขยะที่อยู่ในแม่น้ำ, ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย, การรักษาระดับแม่น้ำวัง , ต่อลมหายใจแม่น้ำวังโดยใช้เครื่องพ่นน้ำ , การบำบัดน้ำเสียปลายท่อแม่น้ำวัง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในแม่น้ำคูคลอง เป็นต้น

2.ระยะพัฒนา ประกอบด้วย การควบคุมปริมาณและรักษาระดับน้ำ (ฝายชะลอน้ำ ,ประตูระบายน้ำ,แก้มลิงแม่น้ำวัง) ปรับภูมิทัศน์และรักษาเอกลักษณ์ (เส้นทางจักรยาน ,สวนสาธารณะริมเขื่อนยาง,พัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ) เติมลมหายใจให้แม่น้ำวัง (ระบบเติมอากาศให้แม่น้ำวัง) เป้าหมาย 30 เครื่อง และระบบรวบรวมน้ำเสีย เป็นต้น

3.ระยะยาวสู่ความยั่งยืน ในการวางระบบเฝ้าระวัง สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพและคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง ที่มีคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตและสวยงามอีกครั้ง